Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Članstvo

Pravilnik o učlanjenju u sustavu HVIDR-a RH

I. Opće odredbe

Članak 1.

1.  Članstvo HVIDR-a RH određeno je člankom 13. Statuta HVIDR-a RH:
Članstvo HVIDR-a RH čine:

Članicom HVIDR-a RH može postati svaka ŽZU HVIDR-a, koja je registrirana kao pravna osoba i koja ima ciljeve u skladu s Statutom, načelima i programom HVIDR-a RH.
Članicom ŽZU HVIDR-a može postati svaka udruga HVIDR-a koja djeluje na području te županije i koja:

Član HVIDR-a RH je član udruge u sustavu HVIDR-a RH koji prihvaća načela, program i statut udruge.
Učlanjenje udruga u sustavu HVIDR-a RH:

Članak 2.

(1)      Predsjedništvo Udruge HVIDR-a koja želi postati članicom ŽZU HVIDR-a podnosi Predsjedništvu županijske zajednice udruga zahtjev za učlanjenje u pisanom obliku.

(2)     U prilogu zahtjeva za učlanjenje obvezno se dostavlja slijedeća dokumentacija:

(3)    Predsjedništvo provodi raspravu i donosi odluku o učlanjenju u roku od 30 dana od dana prispijeća zahtjeva i pri tome je obvezno voditi računa o:

(4)     Ako prijem u članstvo bude odbijen, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a u roku od 8 dana može uložiti prigovor na odbijenicu središnjem tijelu HVIDR-a RH, koje provodi raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju. Odluka središnjeg tijela HVIDR-a RH je konačna i mora biti obrazložena.

(5)     Članstvo u ŽZU HVIDR-a stječe se danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka za podnošenje prigovora, pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen.

Učlanjenje ŽZU HVIDR-a u sustavu HVIDR-a RH:

Članak 3.

1)    Predsjedništvo HVIDR-a RH donosi mišljenje o zahtjevu za učlanjenje prema dokumentaciji koju je obvezna priložiti svaka ŽZU HVIDR-a, kako slijedi:

2)    Predsjedništvo provodi raspravu i donosi mišljenje o učlanjenju u roku od 30 dana od dana   prispijeća zahtjeva i pri tome je obvezno voditi računa o:

3)    Glavni odbor HVIDR-a RH, na temelju mišljenja Predsjedništva iz prethodnog stavka ovog članka, donosi odluku o učlanjenju.

Učlanjenje članova u sustavu HVIDR-a RH:

Članak 4.

1)    Članom udruge u sustavu HVIDR-a RH može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i pripadnik hrvatskog vijeća obrane, član Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a HVO Herceg bosna sa sjedištem u Mostaru, koji ima državljanstvo RH i posjeduje pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH.
2)    Član udruge u sustavu HVIDR-a RH (osobe navedene u stavku 4.) ima prebivalište na području djelovanja udruge, a svojim učlanjenjem:

3)    Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo udruge u sustavu HVIDR-a RH na temelju ovog Pravilnika.

Postupak učlanjenja

Članak 5.

1)    Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i pripadnik HVO-a koji želi postati članom Udruge HVIDR-a u sustavu HVIDR-a RH podnosi vlastoručno potpisan pristupni list i uplaćuje članarinu.
2)    Prilikom učlanjenja prilaže se:

Osim navedene dokumentacije, pripadnik HVO-a prilaže:

3)    Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz prethodnog članka i da li je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan pristupni list. Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o prizivu.

4)    Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku od 8 dana od dana prijema odluke može uložiti prigovor na odbijenicu. U tom slučaju Predsjedništvo ŽZU HVIDR-a  provodi raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju, koja mora biti obrazložena.

5)    Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka za podnošenje prigovora pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen, a stupa na snagu danom izradom članske iskaznice, koja je u nadležnosti HVIDR-a RH, temeljem Naputka o izradi novih iskaznica, evidenciji i raspodjeli članarine.

(6)    O reviziji zahtjeva za članstvo radi neispunjavanja uvjeta iz članka 12. statuta udruga u sustavu HVIDR-a RH i članka 14. stavka 4. i 5. Statuta HVIDR-a RH, odlučuje Glavni odbor HVIDR-a RH.
Promjena prebivališta

Članak 6.

1)    Ukoliko član promijeni prebivalište, dužan je u svojoj udruzi preuzeti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu Udrugu HVIDR-a, prema mjestu novog prebivališta.
2)    Višestruko članstvo nije dopušteno.

Prava i obveze člana udruge

Članak 7.

1)    Član Udruge HVIDR-a ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima.
2)    Član Udruge HVIDR-a ima pravo od strane članova tijela udruge biti obaviješten o radu udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.
3)    Član Udruge HVIDR-a ima pravo birati članove tijela udruge.
4)    Član Udruge HVIDR-a ima pravo biti biran u tijela udruge.

5)    Član Udruge HVIDR-a ima obveze:

Stegovna odgovornost članova udruge

Članak 8.

(1)    Član Udruge HVIDR-a stegovno je odgovoran spram odredbi statuta u sustavu HVIDR-a RH.

Prestanak članstva u udruzi

Članak 9.

(1)    Članstvo u Udruzi HVIDR-a prestaje:

(2)    Član Udruge HVIDR-a ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.
(3)    Član udruge može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze. Odluku o isključenju donosi Sud časti HVIDR-a  županije. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Sudu časti Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH (u daljnjem tekstu: HVIDR-a RH).
(4)    Suspenzija i prestanak članstva određeni su člankom 19. Statuta HVIDR-a RH

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

1)    Registrirani članovi zadržavaju stečena prava članstva koja su stekli prije stupanja na snagu novog Statuta HVIDR-a RH dana 04. svibnja 2006. godine.
2)    Predsjedništvo predlaže ovaj Pravilnik na usvajanje Glavnom odboru HVIDR-a RH.

Predsjednik HVIDR-a RH:
Josip Đakić
Zagreb,  27.09.2006.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje