Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Naputak o prikupljanju i raspodjeli članarine

I. Opće odredbe

Član Zajednice županijskih zajednica Udruga HVIDR-a RH ima obvezu redovito plaćati članarinu sukladno članku 16. stavak 1. Statuta  Udruga u sustavu HVIDR-a RH. Svoju obvezu član ZŽZ Udruga HVIDR-a regulira u Udruzi HVIDR-a RH koje je član sukladno članku 28. Pravilnika o teritorijalnom ustroju ZŽZ Udruga HVIDR-a RH. Iznos članarine za tekuću godinu određuje Glavni odbor HVIDR-a RH sukladno članku 25. stavak 1. Statuta ZŽZ Udruga HVIDR-a RH. Člankom 19. stavak 1. točka 5. Statuta udruga u sustavu HVIDR-a RH propisana je stegovna odredba u slučaju neplaćanja članarine duže od jedne godine.

Odlukom Predsjedništva HVIDR-a RH od 15.06.2004. godine i Glavnog odbora HVIDR-a RH od 01.07.2004. godine određuje se da su oslobođeni plaćanja članarine:

Ovim se Naputkom određuje izrada novih članskih iskaznica, obvezno prikupljanje, utvrđeni iznos i raspodjela članarine za sve ŽZU i udruge u sustavu HVIDR-a RH i primjenjuje se danom donošenja.

IZRADA NOVIH ISKAZNICA I PRIKUPLJANJE ČLANARINE

Odlukom Glavnog odbora HVIDR-a RH od 01.07.2004. godine određeno je stavljanje van snage starih, te je usvojen prijedlog izrade novih članskih iskaznica HRVI-a u sustavu HVIDR-a RH i postupak prikupljanja i raspodjele članarine.
Utvrđena je obveza predsjednika HVIDR-a RH na realizaciju gore navedene odluke, te se, slijedom navedenog, određuje:

Uplata jednokratnog iznosa članarine obavlja se:

  1. osobno u prostorijama matične Udruge HVIDR-a RH gotovinom uz obvezni vlastoručni potpis na obrascu Evidencije uplata članarine (u prilogu)
  2. općom uplatnicom direktno na žiro-račun Udruge uz obveznu

dostavu 1. (jednog) primjerka uplatnice osobno ili poštom u matičnu
udrugu po obavljenoj uplati; na uplatnici obvezno mora biti naznačeno
ime i prezime uplatitelja i svrha uplate
(pr. Ivan Ivić; ZŽZ Udruge HVIDR-a RH članarina za _____ godinu)

Administrativni djelatnik u matičnoj udruzi obvezan je voditi točnu evidenciju uplate članarine i u tu svrhu rabiti obrazac Evidencije uplate članarine.

RASPODJELA ČLANARINE

Prikupljena sredstva raspodjeljuju se prema slijedećem ključu:
Udruga 60%…… županijske zajednice 30%……… središnjica 10%

Uplatu razreza prikupljenih sredstava članarine obavlja prema navedenom ključu administrativni djelatnik u udruzi općom uplatnicom direktno na žiro-račun županijske zajednice, odnosno, direktno na žiro-račun središnjice s naznakom:
Udruga HVIDR-a ______________________ – razrez sredstava članarine.

Po uplati razreza sredstava članarine obvezno se županijskoj zajednici, odnosno financijskoj službi u središnjici dostavlja primjerak izvješća o prikupljenoj članarini (izvornik) i ovjerena preslika uplatnice kojom je izvršena uplata razreza sredstava članarine. Presliku ovjerava pečatom udruge i svojom potpisom predsjednik udruge.

Predsjednik HVIDR-a RH
JOSIP ĐAKIĆ
Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH
JOSIP PERIŠA

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje