Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Poslovnik o radu Glavnog odbora HVIDR-a RH

I. Opće odredbe

Članak 1.

  1. Cilj HVIDR-a RH je socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.
  2. Cilj HVIDR-a RH ostvaruje se na način opisan u članku 9. stavak 1. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 2.

1)    Tijela HVIDR-a RH su:

Članak 3.

1)    Zadaća tijela HVIDR-a RH je ostvarivati cilj HVIDR-a RH djelujući u RH u skladu s odredbama pozitivnih zakonskih propisa u RH, te u skladu s odredbama Statuta i drugih akata HVIDR-a RH .

Članak 4.

1)    “Struktura HVIDR-a” je ustrojstvena shema udruga HVIDR-a i zajednica udruga HVIDR-a u Republici Hrvatskoj, postavljena na način najučinkovitijeg ostvarenja socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

II. Sastav Glavnog odbora Hvide

Članak 5.

1)    Glavni odbor HVIDR-a RH čine:

2)    Ukoliko za predsjednika Glavnog odbora bude izabran kandidat koji je predsjednik bilo kojeg tijela u “strukturi HVIDR-a” u RH, tada mu, sukladno članku 48. Statuta HVIDR-a RH prestaju svi drugi predsjednički mandati.
3)    Predsjednik Županijske zajednice udruga HVIDR-a koji je kako kandidat na listi za Glavni odbor izabran za dopredsjednika Glavnog odbora, u sastav Glavnog odbora ne ulazi po položaju, već spram izbornih rezultata. U tom slučaju u sastav Glavnog odbora HVIDR-a RH po položaju ulazi dopredsjednik Županijske zajednice udruga HVIDR-a ili druga osoba koju ovlasti predsjednik.

Članak 6.

1)    Na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora obvezno se verificira sastav Glavnog odbora.
2)    Mandat izbornih članova Glavnog odbora HVIDR-a RH izabranih na redovnom Saboru HVIDR-a RH (predsjednika, 1. dopredsjednika i 2. dopredsjednika) traje 4. godine, sukladno članku 49. Statuta HVIDR-a RH.
3)    Mandat izbornih članova Glavnog odbora HVIDR-a RH izabranih na Izvanrednom izbornom Saboru HVIDR-a RH traje do isteka mandata članova tijela izabranih na redovnom izbornom Saboru.
4)    Prestankom mandata predsjednika Županijske zajednice udruga HVIDR-a prestaje i njegov mandat člana Glavnog odbora HVIDR-a RH. U tom slučaju članom Glavnog odbora HVIDR-a RH postaje, po položaju, novoizabrani predsjednik Županijske zajednice udruga HVIDR-a.

Članak 7.

1)    Ukoliko predsjednik Glavnog odbora podnese neopozivu ostavku ili u stegovnom postupku bude udaljen s dužnosti, njegove zadaće i ovlasti, kao obnašatelj dužnosti preuzima prvi dopredsjednik, 2. dopredsjednik ili član kojeg ovlasti   iz statuta
2)    U slučaju spriječenosti ili izočnosti, predsjednik Glavnog odbora može ovlastiti 1. dopredsjednika, drugog dopredsjednika ili nekog člana Glavnog odbora i na njega privremeno prenijeti zadaće i ovlasti.
3)    U slučaju smrti predsjednika Glavnog odbora, njegove zadaće i ovlasti, kao obnašatelj dužnosti preuzima prvi dopredsjednik.
4)    Ukoliko jedan ili oba dopredsjednika Glavnog odbora podnesu neopozivu ostavku ili u stegovnom postupku budu udaljeni s dužnosti, njihove zadaće preuzima predsjednik Glavnog odbora.
5)    Ukoliko svi izborni članovi Glavnog odbora (predsjednik, 1. dopredsjednik i 2. dopredsjednik) podnesu neopozivu ostavku ili u stegovnom postupku budu udaljeni s dužnosti, tada je predsjednik HVIDR-a RH obvezan sazvati izvanrednu izbornu sjednicu Sabora HVIDR-a RH, koja bira “novi” Glavni odbor.

III. Zadaće i ovlasti glavnog odbora Hvidr-a Republike Hrvatske

Članak 8.

1)    Zadaće i ovlasti Glavnog odbora HVIDR-a RH navedene su u članku 25. Statuta HVIDR-a RH.
2)    Osim zadaća i ovlasti navedenih u članku 25. Statuta HVIDR-a RH, Glavni odbor RH može dobiti i drugu zadaću, odnosno ovlast, odlukom Sabora HVIDR-a RH.

IV. Sjednice Glavnog odbora Hvidr-a RH

Članak 9.

1)    Sukladno članku 24. stavak 2. i članku 26. Statuta HVIDR-a RH, predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH saziva i vodi sjednice Glavnog odbora.
2)    Sazivanje sjednice Glavnog odbora može svojom odlukom zatražiti:

3)    Sazivanje sjednice Glavnog odbora može zatražiti jedan ili više članova Glavnog odbora pismenim putem. Ukoliko više od 1/3 članova Glavnog odbora pismenim putem zatraži sazivanje sjednice, predsjednik Glavnog odbora u tom je slučaju obvezan sazvati sjednicu Glavnog odbora spram traženja.
4)    Predsjednik Glavnog odbora može sazvati sjednicu Glavnog odbora u slučaju hitnosti telefonski ili na neki drugi način.

Članak 10.

1)    Poziv za sjednicu Glavnog odbora obvezno sadrži:

2)    Poziv na sjednicu Glavnog odbora mora se odaslati 7 dana prije održavanja sjednice.

Članak 11.

1)    U slučaju spriječenosti člana Glavnog odbora nazokovanju sjednici Glavnog odbora, isti je obvezan ispričati se. Izostanak isprike može uzrokovati pokretanje stegovne odgovornosti.
2)    Član Glavnog odbora može opunomoćiti predstavnika Županijske zajednice udruga HVIDR-a, koji sjednici Glavnog odbora nazoči s pravom   glasovanja.

Članak 12.

1)    Prijedlog dnevnog reda sjednice Glavnog odbora HVIDR-a RH utvrđuje predsjednik Glavnog odbora.
2)    Predloženi dnevni red može se na početku sjednice Glavnog odbora mijenjati ili nadopunjavati odlukom Glavnog odbora.
3)    Prva točka dnevnog reda obvezno je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Glavnog odbora.

Članak 13.

1)    Na sjednici Glavnog odbora obvezno se vodi zapisnik.
2)    Zapisnik mora sadržavati:

3)    Zapisnik u pismenoj formi mora se sačiniti najkasnije 7 dana nakon održavanja sjednice Glavnog odbora, te dostaviti svim članovima Glavnog odbora.

Članak 14.

1)    Tijek sjednice Glavnog odbora odvija se prema utvrđenom dnevnom redu.
2)    Prije rasprave članova Glavnog odbora po određenoj točki dnevnog reda, predsjedavajući (ili izvjestitelj) daje kratko uvodno izlaganje.
3)    Riječ na sjednici Glavnog odbora članu Glavnog odbora daje predsjednik Glavnog odbora redoslijedom prijavljivanja za raspravu. Prijava za raspravu podnosi se dizanjem ruke.
4)    Sudionik rasprave može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. U suprotnom, predsjedavajući ga opominje. U slučaju da se sudionik rasprave i nakon opomene ne drži utvrđenog dnevnog reda, predsjedavajući mu oduzima riječ.

Članak 15.

1)    Sjednicu Glavnog odbora vodi sazivatelj sjednice (predsjednik Glavnog odbora ili obnašatelj dužnosti predsjednika Glavnog odbora).
2)    U slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti, vođenje sjednice preuzima prvi dopredsjednik Glavnog odbora. U slučaju spriječenosti ili izočnosti i predsjednika i prvog dopredsjednika Glavnog odbora, sjednicu vodi drugi dopredsjednik Glavnog odbora.
3)    U slučaju spriječenosti ili izočnosti predsjednika i oba dopredsjednika Glavnog odbora, vođenje sjednice preuzima predsjednik najbrojnije županijske zajednice udruga HVIDR-a (županija s najvećim brojem HRVI).

Članak 16.

1)    Red na sjednici Glavnog odbora održava predsjedavajući.
2)    U slučaju remećenja reda na sjednici Glavnog odbora, predsjedavajući može izreći stegovnu mjeru:

3)    U slučaju prekida sjednice Glavnog odbora, predsjedavajući je obvezan navesti nadnevak, sat i mjesto nastavka sjednice. Navedeni podaci i razlog prekidanja sjednice obvezno se zapisnički evidentiraju.

Članak 17.

1)    Pravovaljanost sjednice Glavnog odbora (kvorum) određena je člankom 27. stavak 1. Statuta HVIDR-a RH.
2)    U slučaju nepostojanja kvoruma, sjednica Glavnog odbora se ne održava, odnosno, saziva se ponovo.
3)    U slučaju da sjednicu u tijeku napusti izvjesni broj članova Glavnog odbora, te se na taj način “izgubi kvorum”, predsjedavajući obvezno prekida sjednicu.
4)    Samovoljno napuštanje sjednice Glavnog odbora može uzrokovati pokretanje stegovne odgovornosti.

Članak 18.

1)    Sjednicu zaključuje predsjedavajući kada se iscrpe sve točke dnevnog reda i donesu potrebite odluke.

V. Donošenje odluka i zaključaka

Članak 19.

1)    Valjanost donošenja odluka i zaključaka Glavnog odbora propisana je člankom 27. stavak 2. Statuta HVIDR-a RH.
2)    Odluke i zaključke formulira predsjedavajući na osnovu provedene rasprave i daje na glasovanje.

Članak 20.

1)    Prijedlog odluke, odnosno zaključaka, član Glavnog odbora može uputiti izravno predsjedniku Glavnog odbora u pismenom obliku, o čemu je on dužan izvijestiti članove Glavnog odbora, provesti raspravu i isti dati na glasovanje.
2)    Prijedlog odluke, odnosno zaključka, Glavnom odboru može uputiti u pismenom obliku Predsjedništvo HVIDR-a RH, Nadzorni odbor HVIDR-a RH i Sud časti HVIDR-a RH.
3)    Pismeni prijedlog mora prispjeti najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice Glavnog odbora i mora biti obrazložen.

Članak 21.

1)    Član Glavnog odbora može glasovati “za prijedlog” ili  “protiv prijedloga”
2)    Po objavljenom prijedlogu zaključka ili odluke, članovi Glavnog odbora mogu glasovati samo jednom.

Članak 22.

1)    Po obavljanom glasovanju, predsjedavajući je dužan objaviti rezultat glasovanja (“za prijedlog”, “protiv prijedloga”), te konstatirati da li je prijedlog odluke, odnosno zaključka, usvojen.

Članak 23.

1)    Odluke i zaključci stupaju na snagu trenutkom njihova donošenja.
2)    Odluke i zaključci ispisuju se kao zaseban dokument, dostavljaju se pravnim ili fizičkim osobama na koje se odnose, a u pismohranu se pohranjuju pod urudžbenim brojem zapisnika sa sjednice Glavnog odbora.

VI. Tajnik Glavnog odbora

Članak 24.

1)    Sve administrativne i druge zadaće u svezi rada Glavnog odbora odrađuje tajnik Glavnog odbora koji je uposlena osoba u radnoj zajednici HVIDR-a RH.
2)    Opis poslova i zadaća tajnika Glavnog odbora sadrži Pravilnik o radu radne zajednice HVIDR-a RH.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

1)    Ovaj Pravilnik donosi Glavni odbor HVIDR-a RH.
2)    Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Glavni odbor HVIDR-a RH.
3)    Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sve odredbe prijašnjih akata koji na bilo koji način reguliraju u ovom Pravilniku opisanu problematiku.

Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH:
JOSIP PERIŠA
Zagreb,  1. srpnja 2004.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje