Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

I. Opće odredbe

Članak 1.

1)     Cilj HVIDR-a RH je socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.
2)    Cilj HVIDR-a RH ostvaruje se na način opisan u članku 9. stavak 1. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 2.

1)   Tijela HVIDR-a RH su:

Članak 3.

1)    Zadaća tijela HVIDR-a RH je ostvarivati cilj HVIDR-a RH djelujući u skladu s odredbama pozitivnih zakonskih propisa u RH, odredbama Statuta i drugih akata HVIDR-a RH.

Članak 4.

1)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH je andzorno tijelo HVIDR-a RH koje, sukladno svojoj ustrojstvenoj nadležnosti, zadaćama i ovalstima, obavlja nadzor svih tijela HVIDR-a RH, nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje HVIDR-a RH i nadzire rad svih tijela i materijalno-financijsko poslovanje u županijskim zajednicama udruga HVIDR-a i ZU Grada Zagreba i članicama HVIDR-a RH.

Članak 5.

1)    Struktura HVIDR-a je ustrojstvena shema udruga HVIDR-a i zajednica udruga HVIDR-a u Republici Hrvatskoj, u skladu sa teritorijalnim ustrojem RH, postavljena na način najučinkovitijeg ostvarivanja socijalne i pravne zaštite HRVI Domovinskog rata.

II. Sastav Nadzornog odbora

Članak 6.

1.    Predsjedništvo HVIDR-a RH čine predsjednik Nadzornog odbora i četiri člana Nadzornog odbora.
2.    Članove Nadzornog odbora HVIDR-a RH bira tajnim glasovanjem Sabor HVIDR-a RH, a predsjednika Nadzornog odbora biraju tajnim glasovanjem članovi Nadzornog odbora.

Članak 7.

1)    Ukoliko za predsjednika Nadzornog odbora bude izabran kandidat koji je predsjednik bilo kojeg tijela u «strukturi HVIDR-a» u RH, tada mu, sukladno članku 48. Statuta HVIDR-a RH prestaju svi drugi predsjednički mandati.

Članak 8.

1)    Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora HVIDR-a RH obvezno se verificira sastav Nadzornog odbora.
2)    Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje 4. godine, sukladno članku 49. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 9.

1)    Ukoliko predsjednik Nadzornog odbora podnese neopozivu ostavku, ako u stegovnom postupku bude udaljen sa dužnosti ili u slučaju smrti predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora tajnim glasovanjem između sebe biraju novog predsjednika.
2)    U slučaju spriječenosti ili izočnosti, predsjednik Nadzornog odbora može ovlastiti jednog člana Nadzornog odbora i na njega prenijeti zadaće i ovlasti.
3)    Ukolilko tri ili više članova Nadzornog odbora podnesu neopozivu ostavku, tada je predsjednik Glavnog odnbora HVIDR-a RH obvezan sazvati izvanrednu izbornu sjednicu Sabora HVIDR-a RH, koja bira «novi» Nadzorni odbor.

III. Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora

Članak 10.

1)    Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora HVIDR-a RH propisane su odredbama Statuta HVIDR-a RH, kako slijedi:

2)    Osim navedenih zadaća i ovlasti Nadzorni odbor RH može dobiti i drugu zadaću, odnosno ovlast, odlukom Sabora HVIDR-a RH.

IV. Sjednice nadzornog odbora

Članak 11.

1)    Predsjednik Nadzornog odbora HVIDR-a RH saziva i vodi sjednice Nadzornog odbora.

Članak 12.

1)    Poziv za sjednicu Nadzornog odbora obvezno sadrži:

2)    Poziv za sjednicu Nadzornog odbora mora se odaslati 7 dana prije održavanja sjedniced.
3)    U izvanrednom slučaju poziv na sjednicu Nadzornog odbora može se uputiti na drugi način i u kraćem roku.

Članak 13.

1)    U slučaju spriječenosti člana nazokovanju sjednici Nadzornog oedbora, isti je obvezan ispričati se. Izostanak isprike može uzrokovati pokretanje stegovne odgovornosti.

Članak 14.

1)    Prijedlog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora HVIDR-a RH utvrđuje sazivatelj sjednice Nadzornog odbora.
2)    Predloženi dnevni red može se na početku sjednice Nadzornog odbora mijenjati lili nadopunjavati.

Članak 15.

1)    Na sjednici Nadzornog odbora obvezno se vodi zapisnik.
2)    Zapisnik mora sadržavati:

3)    Zapisnik u pismenoj formi mora se sačiniti najkasnije 7 dana nakon održavanja sjednice Nadzornog odbora, te dostaviti svim članovima Nadzornog odbora.
Članak 16.

1)    Tijek sjednice Nadzornog odbora odvija se prema utvrđenom dnevnom redu.
2)    Prije rasprave lanova Nadzornog odbora po određenoj točki dnevnog reda, predsjedavajući (ili izvjestitelj) daje kratko uvodno izlaganje.
3)    Riječ na sjadnici Nadzornog odbora članu Nadzornog odbora daje predsjedavjući redosljedom prijavljivanja za raspravu. Prijava za raspravu podnosi se dizanjem ruke.
4)    Sudionik rasprave može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. U suprotnom, predsjedavajući ga opominje. U slučaju da se sudionik rasprave i nakon opomene ne drži utvrđenog dnevnog reda, predsjedavajući mu oduzima riječ.

Članak 17.

1)  Sejdnica Nadzornog odbora je pravovaljana (kvorum) ukoliko je istoj nazočno najmanje 3 člana Nadzornog odbora.
2) U slučaju nepostojanja kvoruma, sjednica Nadzornog odbora se ne odžava, odnosno, saziva se ponovo.

Članak 18.

1)    Odluke i zakljućke Nadzornog odbora formulira predsjedavajući na osnovuprovedene rasparave i daje na glasovanje.
2)    Nadzorni odbor odluke i zaključke donosi natpolovičnom većinom svih članova Nadzornog odbora javnim glasanjem

Članak 19.

1)    Član Nadzornog odbora mže glasovati „za prijedlog“ ili „protiv prijedloga“ zaključka ili odluke.
2)    Po objavljenom prijedlogu zaključka ili odluke, članovi Nadzornog odbora mogu glasovati samo jednom.

Članak 20.

1)    Po objavljenom glasovanju, predsjedavajući je dužan objaviti rezultat glasovanja („za prijedlog“,“protiv prijedloga“), te konstatirati da li je prijedlog odluke, odnosno zakljčka, usvojen.

Članak 21.

1)    Odluke i zaključci stupaju na snagu trenutkom njihova donošenja
2)    Odluke i zaključci ispisuju se kao zaseban dokument, dostavljaju se pravnim ili fizičkim osobama na koje se odnose, a u pismohranu se pohranjuju pod uruđbenim brojem zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora.

Članak 22.

1)    Sjednicu Nadzornog odbora zaključuje predsjedavajući kada se iscrpe sve točke dnevnog reda i donesu potrebite odluke.

V. Ustrojstvena nadležnost Nadzornog odbor

Članak 23.

1)    Ustrojstvena nadležnost Nadzornog odbora HVIDR-a RH u „strukturi HVIDR-a“
određena je odredbama Statuta HVIDR-a RH.

Članak 24.

1)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH je neovisan u svom radu.
2)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH za svoj rad odgovara Saboru HVIDR-a RH.

VI. Nadzor

Članak 25.

1)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH nadzire rad svih tijela HVIDR-a RH kontinuirano, a raspravlja o radu tijela HVIDR-a RH najmanje jednom tromjesečno.

Članak 26.

1)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH nadzire rad svih županijskih zajednica udruga HVIDR-a i ZU HVIDR-a Grada Zagreba, članica HVIDR-aRH, ostvarujući uvid u izvješća o radu Nadzornog odbora u županijskim zajednicama udruga HVIDR-a i ZU HVIDR-a Grada Zagreba, koja se Nadzornom odboru HVIDR-a RH dostavljaju najmanje 1. Svakih 6 mjeseci.
2)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH svojom odlukom može obvezati Nadzorni odbor u županijskoj zajednici udruga HVIDR-a i ZU HVIDR-a Grada Zagreba za obavljanje nadzora i dostavu izvješća o obavljenom nadzoru.
3)    Prema potrebi najmanje tri člana Nadzornog odbora HVIDR-a RH mogu obaviti nadzor u županijskoj zajednici udruga HVIDR-a i ZU HVIDR-a Grada Zagreba

Članak 27.

1)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje HVIDR-a RH, te o istom raspravlja jedno tromjesečno.
2)    Glede rasprave o korištenju imovine, odnosno matrijalno-financijskom poslovanju, sjednici Nadzornog odbora u svojstvu izvjestitelja pozivaju se Predsjednik HVIDR-a RH i voditelj Financijske službe HVIDR-a RH.

Članak 28.

1)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH, glede obavljanja nadzora, ostvaruje neograničen uvid u pismohranu i evidenciju materijalno-financijskog poslovanja, sukladno svojoj ustrojstvenoj nadležnosti.
2)    Nadzorni odbor HVIDR-a RH može, sukladno svojoj ustrojtvenoj nadležnosti i svojim zadaćama, zatražiti izvješće o radu dužnosnika (pojedinaca), odnosno tijela HVIDR-a u RH, te zatražiti izvješće o radu uposlenika, odnono službe HVIDR-a u RH.

VII. Tajnik Nadzornog odbora

Članak 29.

1)    Sve administrativne i druge zadaće u svezi rada Nadzornog odbora odrađuje tajnik Nadzornog odbora koji je uposlena osoba u radnoj zajednici HVIDR-a RH.
2)    Opis poslova i zadaća tajnika Nadzornog odbora sadrži Pravilnik o radu zajednice HVIDR-a RH.

VIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 30.

1)    Ovaj pravilnik donosi Glavni odbor HVIDR-a RH. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
2)    Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sve odredbe prijašnjih akata koje na bilo koji način reguliraju u ovom Pravilniku opisanu problematiku.

Predsjednik Nadzornog odbora HVIDR-a RH:
Antun Spajić

Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH:
Josip Periša
U Zagrebu, 1.7.2004.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje