Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Poslovnik o radu Predsjedništva

I. Opće odredbe

Članak 1.

1.    Ovim se Poslovnikom utvrđuje način rada Predsjedništva Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH, kao izvršnog organa HVIDR-a RH u djelokrugu određenom Statutom Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH.

Članak 2.

1.    Cilj HVIDR-a RH je socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata.
2.    Cilj HVIDR-a RH ostvaruje se na način opisan u čl. 9. st. 1. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 3.

1.   Tijela HVIDR-a RH su:

Članak 4.

Zadaća tijela HVIDR-a RH je ostvarivati ciljeve HVIDR-a RH djelujući u skladu sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa u RH, odredbama Statuta i drugih akata HVIDR-a RH.

Članak 5.

Struktura HVIDR-a je ustrojstvena shema udruga HVIDR-a i zajednica udruga HVIDR-a u Republici Hrvatskoj, u skladu sa teritorijalnim ustrojem RH, postavljena na način najučinkovitijeg ostvarivanja socijalne i pravne zaštite HRVI Domovinskog rata.

II. Sastav predsjedništva

Članak 6.

1.    Predsjedništvo HVIDR-a RH čine predsjednik, 1. dopredsjednik, 2. dopredsjednik HVIDR-a RH i 4 člana Predsjedništva.
2.    Predsjednik HVIDR-a RH u svojstvu mandatara predlaže sastav Predsjedništva. Članove Predsjedništva na prijedlog Predsjednika HVIDR-a RH imenuje Glavni odbor HVIDR-a RH.
3.    Ukoliko Glavni odbor HVIDR-a RH odbije sastav Predsjedništva, Predsjednik HVIDR-a RH obavezan je u roku od 15 dana sačiniti novi prijedlog sastava Predsjedništva, uvažavajući pri tom primjedbe

Glavnog odbora navedene u zapisniku sjednice Glavnog odbora.

Zadaće i ovlasti Predsjedništva HVIDR-a RH

Članak 7.

1.    Predsjedništvo HVIDR-a RH:

2.    Predsjedništvo HVIDR-a RH može pokrenuti vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti HVIDR-a RH.
3.    Stegovni postupak za članove Predsjedništva izabrane na Saboru pokreće Predsjedništvo pred Sudom časti, zbog uzastopnih neopravdanih izostanaka sa sjednica Predsjedništva ili drugih osnova utvrđenih Statutom.

III. Predsjednik Hvidr-a Republike Hrvatske

Članak 8.

1.    Predsjednik HVIDR-a RH predstavlja i zastupa HVIDR-a RH, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela HVIDR-a RH.

2.    Predsjednik HVIDR-a RH mandatar je predsjedništva HVIDR-a RH, te glavnom odboru HVIDR-a RH na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora predlaže sastav Predsjedništva.

3.    U slučaju ostavke, duže spriječenosti ili izočnosti predsjednika (bolest i dr.) HVIDR-a RH zastupa i predstavlja 1. dopredsjednik, 2. dopredsjednik ili član Predsjedništva kojeg svojom odlukom ovlasti Glavni odbor HVIDR-a RH.
4.    U slučaju privremene spriječenosti ili izočnosti, predsjednik HVIDR-a RH može ovlastiti 1. dopredsjednika, 2. dopredsjednika ili nekog člana Predsjedništva da umjesto njega sazove i vodi određenu sjednicu Predsjedništva.
5.    Ukoliko imenovani član Predsjedništva tri puta neopravdano izostane sa sjednice Predsjedništva, ili na drugi način ne doprinosi radu Predsjedništva, predsjednik HVIDR-a RH predlaže Glavnom odboru razrješenje navedenog člana i daje prijedlog za imenovanje novog člana Predsjedništva.

Zadaće i ovlasti predsjednika HVIDR-a RH

Članak 9.

1.    Predsjednik HVIDR-a RH:

Članak  10.

1.    Predsjednik HVIDR-a RH može zaustaviti provedbu odluke koja nije u skladu sa zakonom ili odredbama statuta HVIDR-a RH i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora HVIDR-a RH, odluka Nadzornog odbora u svezi ” sporne ” odluke je konačna.
2.    Predsjednik HVIDR-a RH uz suglasnost predsjednika Glavnog odbora HVIDR-a RH ima ovlast samostalno donijeti odluku koja mora biti u skladu sa Statutom i općim aktima HVIDR-a RH. Na taj način donesena odluka obvezno se prezentira Predsjedništvu i Glavnom odboru, koji je istu dužan verificirati.

Sjednice Predsjedništva HVIDR-a RH

Članak 11.

1.    Sjednicu Predsjedništva HVIDR-a RH saziva predsjednik HVIDR-e RH u pravilu najmanje jednom mjesečno.
2.    U slučaju privremene spriječenosti ili izočnosti predsjednika, primjenjuje se članak 8. stavak  4. Poslovnika o radu Predsjedništva.
3.    Na sjednicu Predsjedništva obvezno se pozivaju Predsjednik Glavnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora i Predsjednik Suda časti HVIDR-a RH, koji sudjeluju u raspravi bez prava  glasovanja.

Članak 12.

1.    Dnevni red sjednice predlaže Predsjednik. Materijale za dnevni red sjednice pripremaju stručne službe, a za pripremu određenih materijala, Predsjedništvo može zadužiti i pojedine članove Predsjedništva.
2.    Poziv za sjednicu Predsjedništva s dnevnim redom i materijalima dostavlja se članovima 7 dana prije održavanja sjednice.
Izuzetno, u opravdanim slučajevima, materijali za pojedine točke dnevnog reda mogu se dostaviti i u kraćem roku, odnosno uručiti i na samoj sjednici Predsjedništva.

Članak 13.

1.    U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Predsjedništva, pozvana osoba dužna je o tome pravovremeno obavijestiti ovlaštenu osobu Predsjedništva.

Članak  14.

1.    Sjednicu Predsjedništva otvara, predsjedava joj, te ju vodi do zaključenja, Predsjednik ili jedan od dopredsjednika.

Članak  15.

1.    Dnevni red sjednice Predsjedništva utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda, predloženog uz poziv za sjednicu.
2.    Izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda može predložiti svaki član predsjedništva, o čemu odlučuju članovi Predsjedništva glasovanjem.

Članak 16.

1.    Po prihvaćanju dnevnog reda sjednice Predsjedništva predsjedavajući sjednice konstatira da je dnevni red prihvaćen, što znači da se dnevni red više ne može mijenjati.
2.    Raspravljanje i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda obavlja se onim redoslijedom kako je to navedeno u prihvaćenom dnevnom redu.
3.    Predsjedavajući vodi brigu o tome da se sudionike u izlaganju ne ometa.

Članak 17.

1.    Predsjedništvo na svojim sjednicama odlučuje javnim glasovanjem svojih članova.
2.    Sjednica Predsjedništva je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od jedne polovine članova Predsjedništva.
3.    Predsjedništvo zaključke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Predsjedništva.

Članak 18.

1.    Odluke i zaključci stupaju na snagu trenutkom njihovog donošenja.
2.    Odluke i zaključci ispisuju se kao zasebni dokument, dostavljaju se pravnim i fizičkim osobama na koje se odnose, a u pismohrani se pohranjuju pod urudžbeni broj poziva i zapisnika sa sjednice Predsjedništva.

Članak 19.

1.    Glasovanje na sjednici Predsjedništva obavlja se pojedinačnim izjašnjavanjem za svaku točku dnevnog reda, a rezultat se unosi u zapisnik.
2.    Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedavajući sjednice na temelju broja glasova “za” ili “protiv” prijedloga odluke, te predlaže donesenu odluku.
3.    Članovi Predsjedništva prilikom glasovanja ne mogu biti suzdržani.
4.    Donesena odluka unosi se u zapisnik sjednice.

Članak 20.

1.    U zapisnik se unosi: redni broj sjednice, mjesto, datum i sat održavanja sjednice, ime i prezime nazočnih i izočnih članova Predsjedništva i pozvanih osoba, prihvaćeni dnevni red, te donesene odluke po točkama dnevnog reda.
2.    Zapisnik sjednice potpisuje predsjedavajući i zapisničar.
3.    U zapisnik se prilažu svi materijali i dokumentacija vezana uz donošenje odluka na sjednicama, a sve se čuva temeljem pravilnika o arhiviranju.

Članak 21.

1.    Predsjedavajući će prekinuti sjednicu ukoliko nastupe okolnosti koje onemogućavaju daljnji rad sjednice.
2.    Ukoliko tijekom trajanja sjednice više ne prisustvuje potreban broj članova Predsjedništva sjednica se prekida.
3.    Prekinuta sjednica Predsjedništva nastaviti će se najkasnije u roku od 7 dana od dana prekida, a u slučaju da ne završi isti dan, može se nastaviti slijedeći dan.
4.    Nastavak sjednice zakazuje predsjedavajući na sjednici prije njenog prekida.

Članak 22.

Za pravilnu primjenu ovog Poslovnika odgovoran je predsjedavajući sjednice Predsjedništva.

Tajnik Predsjedništva HVIDR-a RH

Članak 23.

1.    Sve administrativne i druge zadaće u svezi s radom Predsjedništva HVIDR-a RH odrađuje tajnik Predsjedništva koji je uposlena osoba u radnoj zajednici HVIDR-a RH.
2.    Opis poslova i zadaća tajnika Predsjedništva i predsjednika sadržan je u ugovoru o radu, pravilniku o radu ili posebnoj odluci poslodavca.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 24.

1.    Ovaj Poslovnik, na prijedlog Predsjedništva donosi Glavni odbor HVIDR-a RH. Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
2.    Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju važiti sve odredbe prijašnjih akata koji na bilo koji način reguliraju u ovom Poslovniku opisanu problematiku.

Članak 25.

1.    Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Predsjedništvo HVIDR-a RH.

Predsjednik HVIDR-a RH
JOSIP ĐAKIĆ

Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH:
JOSIP PERIŠA
U Zagrebu, 01. srpnja 2004. godine

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje