Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Poslovnik o radu Suda časti

I. Opće odredbe

Članak 1.

1)    Cilj HVIDR-a RH je socijalna i pravna zaštita hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (članak 9. Statuta HVIDR-a RH).
2)    Ciljevi HVIDR-a RH ostvaruju se na načine opisane u članku 10. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 2.

1)    Tijela HVIDR-a RH su:

Članak 3.

1)    Zadaća tijela HVIDR-a RH je ostvarivati ciljeve HVIDR-a RH djelujući u RH u skladu s odredbama pozitivnih zakonskih propisa u RH, te u skladu s odredbama Statuta i drugih akata HVIDR-a RH.

Članak 4.

1)    Sud časti HVIDR-a RH je tijelo HVIDR-a RH koje odlučuje o povredama odredaba općih akata HVIDR-a RH i povredama odredaba općih akata članica, od strane članstva iz članka 6. ovog Poslovnika.

Članak 5.

1)    “Struktura HVIDR-a” je ustrojstvena shema udruga HVIDR-a i zajednica udruga HVIDR-a u Republici Hrvatskoj, postavljena na način najučinkovitijeg ostvarenja socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.
2)    Teritorijalni ustroj HVIDR-a RH reguliran je Statutom HVIDR-a RH.

Članak 6.

1)    Članstvo HVIDR-a RH regulirano je člankom 13. Statuta HVIDR-a RH:

II. Sastav suda časti

Članak 7.

1)    Sud časti HVIDR-a RH čine predsjednik Suda časti i četiri člana Suda časti.
2)    Članove Suda časti bira tajnim glasovanjem Sabor HVIDR-a RH.
3)    Predsjednik Suda časti je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

Članak 8.

1)    Ukoliko za predsjednika Suda časti bude izabran kandidat koji je predsjednik bilo kojeg tijela u “strukturi HVIDR-a” u RH, tada mu, sukladno članku 49. Statuta HVIDR-a RH prestaju svi drugi predsjednički mandati.

Članak 9.

1)    Na konstituirajućoj sjednici Suda časti HVIDR-a RH obvezno se verificira sastav Suda časti.
2)    Mandat izabranih članova i predsjednika Suda časti traje 4. godine, sukladno članku 50. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 10.

1)    Ukoliko predsjednik Suda časti podnese neopozivu ostavku, ako u stegovnom postupku bude udaljen s dužnosti ili u slučaju smrti predsjednika Suda časti, članovi Suda časti tajnim glasovanjem između sebe biraju novog predsjednika.
2)    U slučaju spriječenosti ili izočnosti, predsjednik Suda časti može ovlastiti jednog člana Suda časti i na njega privremeno prenijeti zadaće i ovlasti za vođenje određene sjednice, do prestanka razloga spriječenosti ili izočnosti.
3)    Ukoliko tri ili više članova Suda časti podnesu neopozivu ostavku, tada je predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH obvezan na prvoj narednoj sjednici Sabora HVIDR-a RH staviti na dnevni red izbor članova Suda časti HVIDR-a RH.

III. Zadaće i ovlasti Suda časti

Članak 11.

1)    Zadaće i ovlasti Suda časti HVIDR-a RH propisane su odredbama Statuta HVIDR-a RH (članak 19. te članci 40. – 47. Statuta HVIDR-a RH).
2)    Osim navedenih zadaća i ovlasti, Sud časti HVIDR-a RH može dobiti i drugu  ovlast, odlukom Sabora HVIDR-a RH.

IV. Sjednice Suda časti

Članak 12.

1)    Predsjednik Suda časti HVIDR-a RH (ili obnašatelj dužnosti predsjednika Suda časti) saziva i vodi sjednice Suda časti.

Članak 13.

1)    Poziv za sjednicu Suda časti obvezno sadrži:

2)    Pisani poziv za sjednicu Suda časti mora se odaslati 7 dana prije održavanja sjednice, osim u hitnim slučajevima.

Članak 14.

1)    U slučaju spriječenosti člana nazokovanju sjednici Suda časti, isti je obvezan ispričati se.

Članak 15.

1)    Prijedlog dnevnog reda sjednice Suda časti HVIDR-a RH utvrđuje sazivatelj sjednice Suda časti.
2)    Predloženi dnevni red može se na početku sjednice Suda časti mijenjati ili nadopunjavati.

Članak 16.

1)    Na sjednici Suda časti obvezno se vodi zapisnik.
2)    Zapisnik mora sadržavati:

3)    Zapisnik u pismenoj formi mora se sačiniti najkasnije 7. dana nakon održavanja sjednice Suda časti, te se imaju dostaviti svim članovima Suda časti.

Članak 17.

1)    Tijek sjednice Suda časti odvija se prema utvrđenom dnevnom redu.
2)    Prije rasprave članova Suda časti po određenoj točki dnevnog reda, predsjedavajući (ili izvjestitelj) daje kratko uvodno izlaganje.
3)    Riječ na sjednici Suda časti članu Suda časti daje predsjedavajući redoslijedom prijavljivanja za raspravu. Prijava za raspravu podnosi se dizanjem ruke.
4)    Sudionik rasprave može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. U suprotnom, predsjedavajući ga opominje. U slučaju da se sudionik rasprave i nakon opomene ne drži utvrđenog dnevnog reda, predsjedavajući mu oduzima riječ.

Članak 18.

1)    Sjednica Suda časti je pravovaljana (kvorum) ukoliko je istoj nazočno najmanje 3 člana Suda časti.
2)    U slučaju nepostojanja kvoruma, sjednica Suda časti se ne održava, odnosno, saziva se ponovo.

Članak 19.

1)    Odluke ili zaključke Suda časti formulira predsjedavajući na osnovu provedene rasprave i daje na glasovanje.
2)    Sud časti odluke ili zaključke donosi natpolovičnom većinom svih članova Suda časti javnim glasovanjem.

Članak 20.

1)    Član Suda časti može glasovati “za prijedlog” i “protiv prijedloga” zaključka ili odluke.
2)    Po objavljenom prijedlogu zaključka ili odluke, članovi Suda časti mogu glasovati samo jednom.

Članak 21.

1)    Po obavljenom glasovanju, predsjedavajući je dužan objaviti rezultat glasovanja (“za prijedlog”, “protiv prijedloga”), te konstatirati da li je prijedlog odluke, odnosno zaključka, usvojen.

Članak 22.

1)    Odluke i zaključci stupaju na snagu trenutkom njihova donošenja.
2)    Odluke i zaključci ispisuju se kao zaseban dokument, dostavljaju se pravnim ili fizičkim osobama na koje se odnose, a u pismohranu se pohranjuju pod urudžbenim brojem zapisnika sa sjednice Suda časti.

Članak 23.

1)    Sjednicu Suda časti zaključuje predsjedavajući kada se iscrpe sve točke dnevnog reda i donesu potrebite odluke. U slučaju kad se sjednica ne može neometano održati istu se ima prekinuti. Nastavak prekinute sjednice se mora održati najkasnije u roku 15 dana.

V. Ustrojstvena nadležnost Suda časti

Članak 24.

1)    Ustrojstvena nadležnost Suda časti HVIDR-a RH u “strukturi HVIDR-a” određena je odredbama Statuta HVIDR-a RH i odredbama Statuta ŽZU HVIDR-a – članica HVIDR-a RH:
a) sudovi časti ŽZU HVIDR-a – odlučuju o povredama odredaba općih akata članica u sustavu HVIDR-a RH na području matične ŽZU HVIDR-a – stegovni postupak u I. stupnju (članak 40. stavak 2. Statuta HVIDR-a RH);
b) Sud časti HVIDR-a RH:

Članak 25.

1)    Sud časti HVIDR-a RH je neovisan u svom radu.
2)    Sud časti HVIDR-a RH za svoj rad odgovara Saboru HVIDR-a RH.

VI. Stegovna odgovornost članstva

Stegovna odgovornost članova:

Članak 26.

1)    Stegovna odgovornost članova HVIDR-a u RH temelji se na činjenicama, kako slijedi:

Članak 27.

1)    Član HVIDR-a u RH ima obveze:

Članak 28.

1)    Izabrani članovi u tijela HVIDR-a u RH imaju ista prava i iste obveze kao i ostali članovi HVIDR-a u RH, te dodatne obveze propisane aktima spram ustrojstvene nadležnosti.

Članak 29.

1)    Član HVIDR-a u RH stegovno je odgovoran spram navedenih statutarnih odredbi i odredbi drugih akata HVIDR-a u RH:

Lakšom povredom članskih obveza utvrđuje se nenamjerno nanošenje štete ugledu i interesu HVIDR-a koje nije dovelo do većih posljedica, te neopravdana izočnost sa sastanaka tijela u sustavu HVIDR-a RH koje se opetovano ponavlja (3 puta), kao i kršenje etičkog kodeksa ponašanja koje nije prouzročilo ozbiljnije posljedice, kao i propuštanje dostave podataka svojoj matičnoj HVIDR-i o promjeni statusnih i drugih podataka iz pristupnog lista, u roku od 15 dana.

Težom povredom članskih obveza utvrđuje se:

Teškom povredom stegovne odgovornosti smatra se svako postupanje člana  HVIDR-a u RH:

Članak 30.

1)    Sud časti HVIDR-a RH, za povredu stegovne odgovornosti izriče slijedeće stegovne mjere (članci 44. i 45. Statuta HVIDR-a RH):

Uz ovu mjeru stegovne odgovornosti, utvrđuje se i oduzimanje dužnosti.

Isključenje iz članstva u sebi uključuje oduzimanje dužnosti i suspenziju članskih prava. Za vrijeme vođenja stegovnog postupka za povredu stegovne odgovornosti za težu i tešku povredu, dotičnom članu miruju članska prava.

Članak 31.

Stegovna odgovornost članica HVIDR-a RH:

1)    Stegovna odgovornost članica HVIDR-a RH regulirana je člankom 18. Statuta HVIDR-a RH:

2)    Sud časti HVIDR-a RH može donijeti odluku o privremenoj suspenziji prava na članstvo pojedine članice HVIDR-a RH ili odluku o isključenju pojedine članice HVIDR-a RH, u stegovnom postupku (članak 19. stavak 2. i 3.).

3)    Provođenje odredbi iz stavka 2. ovog članka prema pravnim osobama – članicama u sustavu HVIDR-a RH, predviđeno je u slučajevima teških povreda odredaba Statuta HVIDR-a RH, kako slijedi:

4)    Sud časti HVIDR-a RH izriče stegovne mjere članicama u sustavu HVIDR-a RH koje su regulirane člankom 19. stavak 2. Statuta HVIDR-a RH, kako slijedi:

5)    Stegovni postupak pred Sudom časti HVIDR-a RH, donošenje odluke i postupak povodom zahtjeva za pomilovanje, odnosno aktiviranja članstva, provode se na isti način kao i za članove HVIDR-a RH.

VII. Postupak pred Sudom časti

Članak 32.

1)    Sud časti HVIDR-a RH postupa, sukladno svojoj ustrojstvenoj nadležnosti, po zahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka, koji se Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi (članak 42. stavak 3. Statuta HVIDR-a RH).
2)    Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Sudu časti HVIDR-a RH mogu uputiti tijela HVIDR-a RH i tijela članica u sustavu HVIDR-a RH.
3)    Sud časti HVIDR-a RH postupa i po prigovoru na prvostupanjske odluke Suda časti ŽZU HVIDR-a u sustavu HVIDR-a RH u drugostupanjskom postupku (članak 42. stavak 4. Statuta HVIDR-a RH).
4)    Sud časti postupa i po pregledu redovitih izvješća Suda časti Z.U. HVIDR-a u sustavu HVIDR-a RH, kada dođe do saznanja o povredama odredaba općih akata HVIDR-a RH i povredama odredaba općih akata članica HVIDR-a RH, ili u drugim slučajevima određenim općim aktima.

Članak 33.

1)    Sud časti HVIDR-a RH na svojoj sjednici razmatra zahtjeve za pokretanje stegovnog postupka odnosno postupka po žalbi na prvostupanjsku odluku i u roku od 30 dana odlučuje o osnovanosti zahtjeva. Svojom odlukom o osnovanosti zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka Sud časti HVIDR-a RH:

Članak 34.

1)    Sukladno članku 43. Statuta HVIDR-a RH, ukoliko se prijedlog za provođenje postupka usvoji stegovni postupak provodi Vijeće Suda časti, kojeg čine predsjednik Suda časti i najmanje 2 člana Suda časti. Umjesto predsjednika Suda časti Vijeću može predsjedati član Suda časti kojeg predsjednik Suda časti odredi da ga zamjenjuje.
2)    Vijeće Suda časti formira se odmah po odluci o pokretanju stegovnog postupka.
3)    Vijeće Suda časti provodi stegovni postupak te predlaže Sudu časti izricanje stegovne mjere.

Članak 35.

1)    Sukladno članku 47. Statuta HVIDR-a RH, podnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka i član, odnosno članica HVIDR-a protiv kojih je postupak pokrenut imaju položaj stranaka u postupku pred Vijećem Suda časti, te pripadajuća prava i obveze.
2)    U postupku se utvrđuju samo one činjenice što su ih stranke iznijele i izvode se samo oni dokazi što su ih stranke priložile.
3)    Teret dokazivanja činjenica je na podnositelju zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

Članak 36.

1)   Do roka utvrđenog u pozivu Vijeća Suda časti, stranka koja se tereti za povredu,
pismeno se treba očitovati da li svoju obranu iznosi pismeno ili usmeno, te da li
uz  obranu kao dokaze prilaže pisane akte (izjave stranaka – svjedoka, uvjerenja
nadležnih financijskih institucija i sl.)

Članak 37.

1)    Po zaprimanju pisane obavijesti «stranaka» u postupku, Vijeće Suda časti HVIDR-a RH u punom sastavu, kao i stranke u postupku, sudjeluju u raspravi koju otvara predsjednik Vijeća.
2)    Predsjednik Vijeća konstatira sastav Vijeća, nazočne stranke, te čita zahtjev za pokretanje postupka.

Članak 38.

1)    Vijeće Suda časti može, neovisno od obveze podnositelja zahtjeva iz stavka 2. prethodnog članka, zatražiti od nadležnih tijela u “strukturi HVIDR-a”  dokumentaciju “od važnosti” za utvrđivanje stegovne odgovornosti.

Članak 39.

1)    Spram raspoloživih činjenica i dokaza Vijeće Suda časti utvrđuje stegovnu odgovornost na temelju članaka 44. – 46. Statuta HVIDR-a RH i na temelju odredbi o stegovnoj odgovornosti iz ovog Pravilnika, te predlaže izricanje stegovne mjere Sudu časti HVIDR-a RH.
2)    Stegovni postupak pred Sudom časti završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena (članak 47. stavak 4. Statuta HVIDR-a RH).

Članak 40.

1)    Odluka iz stavka 2. prethodnog članka je konačna i obvezujuća za sve članove HVIDR-a u RH (članak 42. stavak 6. Statuta HVIDR-a RH).
2)    Istekom razdoblja od 12 mjeseci od pravomoćnosti izricanja stegovne mjere, stranka kojoj je Sud časti HVIDR-a RH izrekao stegovnu mjeru može Sudu časti HVIDR-a RH podnijeti zamolbu za pomilovanje. Odluku o pomilovanju donosi Sabor HVIDR-a RH (članak 19. stavci 7. i 9. Statuta HVIDR-a RH) na temelju prijedloga Suda časti HVIDR-a RH .

VII. Administrativni poslovi Suda časti

Članak 41.

1)    Sve administrativne i druge zadaće u svezi rada Suda časti odrađuje osoba uposlena u sustavu HVIDR-a RH.

VIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 42.

1)    Ovaj Poslovnik donosi Glavni odbor HVIDR-a RH, na prijedlog Suda časti, radi usklađenja sa odredbama važećeg Statuta HVIDR-a RH.
2)    Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Glavnog odbora HVIDR-a RH.
3)    Na postupke započete prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Poslovnika primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
4)    Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju važiti sve odredbe prijašnjih akata koji na bilo koji način reguliraju u ovom Poslovniku opisanu problematiku.

Predsjednik Suda časti HVIDR-a RH:
mr. sc. Zlatko Plazibat, dipl. iur.

Predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH:
Josip Periša

U Zagrebu, 13. travnja 2007.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje