Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Pravilnik o dodijeli priznanja HVIDR-a RH

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

1)    Radi iskazivanja priznanja i zahvalnosti za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za ostvarivanje ciljeva HVIDR-a RH ili pojedinih djelatnosti HVIDR-a RH, članovima HVIDR-e, te pravnim i fizičkim osobama dodjeljuju se priznanja koja su ustanovljena ovim Pravilnikom.

Članak 2.

1)    Ovim Pravilnikom ustanovljuju se priznanja HVIDR-a RH, kako slijedi:

Članak 3.

1)    Priznanja se dodjeljuju pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom.

II. Priznanja HVIDR-a RH

Počast HVIDR-a RH

Članak 4.

1)    Počast HVIDR-a RH je posebno javno priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne zasluge i doprinose u ostvarenju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te za izuzetne zasluge i doprinose u ostvarenju ugleda i položaja HVIDR-e u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 5.

1)    Počast se dodjeljuje državnim dužnosnicima, istaknutim znanstvenim, kulturnim, sportskim i humanitarnim djelatnicima, dužnosnicima lokalne uprave i samouprave i drugim uglednim pravnim i fizičkim osobama.
2)    Iznimno, počast se može dodijeliti i članu HVIDR-e.

Članak 6.

1)    U HVIDR-a RH ustanovljuje se sljedeća počast:
“Zlatna plaketa HVIDR-a RH”.

Članak 7.

1)    Dobitniku počasti dodjeljuje se plaketa i diploma kao isprava o dodjeli počasti.

Nagrada HVIDR-a RH

Članak 8.

1)    Nagrada HVIDR-a RH je javno priznanje koje se dodjeljuje za iznimna ostvarenja i stvaralački rad na područjima, kako slijedi:

Članak 9.

1)    Nagrada se dodjeljuje za ukupni doprinos dobitnika tijekom nekog razdoblja.

Članak 10.

1)    Nagrada se dodjeljuje članu HVIDR-e.
2)    Iznimno, nagrada se može dodjeliti pravnim i fizičkim osobama koje nisu članovi HVIDR-e.

Članak 11.

1)    U HVIDR-a RH ustanovljuje se sljedeća nagrada:
“Zlatni grb HVIDR-a RH”.

Članak 12.

1)    Dobitniku se dodjeljuje nagrada i diploma kao isprava o dodjeli nagrade.

Zahvalnica HVIDR-a RH

Članak 13.

1)    Zahvalnica HVIDR-a RH je javno priznanje koje se dodjeljuje za zasluge i doprinos na području socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te za istaknutu djelatnost i doprinos razvitku ugleda i položaja HVIDR-e u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 14.

1)    Zahvalnica HVIDR-a RH dodjeljuje se osobito za:

Članak 15.

1)    Zahvalnica se dodjeljuje članovima HVIDR-e, te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 16.

1)    U HVIDR-a RH ustanovljuje se sljedeća zahvalnica:
“Povelja zahvalnosti HVIDR-a RH”.

Članak 17.

1)    Dobitniku se dodjeljuje diploma “Povelja zahvalnosti HVIDR-a RH” kao isprava o dodjeli zahvalnice.

III. Postupak dodijele priznanja HVIDR-a RH

Članak 18.

1)    Priznanja HVIDR-a RH dodjeljuje Glavni odbor HVIDR-a RH na prijedlog Predsjedništva HVIDR-a RH, sukladno članku 57. stavak 2. Statuta HVIDR-a RH.

Članak 19.

1)    Prijedlog za dodjelu priznanja HVIDR-a RH može Predsjedništvu HVIDR-a RH uputiti Predsjedništvo Županijske zajednice udruga HVIDR-a.
2)    Predlagatelj je dužan svoj prijedlog uputiti u pismenom obliku s detaljnim obrazloženjem.

Članak 20.

1)    Oblik, sadržaj i izgled priznanja utvrđuje Predsjedništvo HVIDR-a RH.

Članak 21.

1)    Sredstva za dodjelu priznanja osiguravaju se u proračunu HVIDR-a RH.

Članak 22.

1)    Tijekom jedne godine istoj osobi za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje.
2)    Počast HVIDR-a RH, odnosno dodjela “Zlatne plakete HVIDR-a RH”, istoj osobi može se dodjeliti samo jednom.

Članak 23.

1)    Priznanje HVIDR-a RH uručuje dobitniku predsjednik HVIDR-a RH u povodu obilježavanja Dana HVIDR-a RH ili neke druge obljetnice vezane za obilježavanje Domovinskog rata na temelju odluke Predsjedništva HVIDR-a RH.

Članak 24.

1)    Sva dodjeljena priznanja unose se u Knjigu priznanja koja se čuva u pismohrani HVIDR-a RH, a objavljuju se u glasilu “HVIDR-a”.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

1)    Ovaj Pravilnik donosi Glavni odbor HVIDR-a RH.
2)    Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada stupa na snagu danom donošenja.
3)    Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sve odredbe prijašnjih akata koje na bilo koji način reguliraju u ovom Pravilniku opisanu problematiku.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje