Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Pravilnik o imenovanju počasnih članova

HVIDR-a RH
Glavni odbor
Ur. br.: 14-12-07/GO
Zagreb, 20. prosinca 2007.

Pravilnik o imenovanju počasnih članova HVIDR-a RH

Zagreb, 20. prosinca 2007.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 5. i članka 58. Statuta HVIDR-a RH, Glavni odbor HVIDR-a RH, na prijedlog Predsjedništva HVIDR-a RH, dana 20. prosinca 2007. godine, donosi

Pravilnik o imenovanju počasnih članova HVIDR-a RH

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za imenovanje, te prava i obveze počasnih članova HVIDR-a RH.

II. UVJETI ZA IMENOVANJE POČASNIH ČLANOVA

Članak 2.

Počasnim članom HVIDR-a RH mogu postati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, kao i pravne osobe koje su svojim djelovanjem značajno pridonijeli ostvarivanju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te ostvarenju ugleda i položaja HVIDR-e u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, temeljem članka 5. Pravilnika o dodjeli priznanja HVIDR-a RH.

Članak 3.

Počasnog člana HVIDR-a RH imenuje Glavni odbor HVIDR-a RH na prijedlog Predsjedništva HVIDR-a RH i predsjedništva članica u sustavu HVIDR-a RH.

Predlagatelj je dužan svoj prijedlog uputiti u pismenom obliku s detaljnim obrazloženjem.

III. PRIZNANJE POČASNOM ČLANU

Članak 4.

Počasnom članu HVIDR-a RH može se dodijeliti priznanje «Zlatna plaketa» i diploma kao isprava o dodjeli počasti, temeljem Pravilnika o dodjeli priznanja HVIDR-a RH.

Počasnom članu HVIDR-a RH može se dodijeliti i članska iskaznica kojom se dokazuje počasno članstvo HVIDR-a RH.

Članak 5.

Odluku o dodjeli priznanja, odnosno članske iskaznice o počasnom članstvu donosi Glavni odbor HVIDR-a RH na prijedlog Predsjedništva HVIDR-a RH.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI POČASNIH ČLANOVA

Članak 6.

Počasno članstvo u HVIDR-a RH daje prava počasnom članu:

Dužnost je počasnog člana da trajno radi na:

V. ODUZIMANJE POČASNOG ČLANSTVA

Članak 7.

Počasno članstvo u HVIDR-a RH prestaje:

Članak 8.

Odluka o isključenju donosi se na Saboru HVIDR-a RH. Član koji je isključen mora o tome biti obaviješten pismenim putem, najkasnije u roku od 30 dana nakon donošenja odluke.

Odlukom navedenom u st. 1. ovog članka priznanje o počasnom članstvu postaje nevažeće, a nositelj priznanja je dužan isto priznanje vratiti u arhivu HVIDR-a RH.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik donosi Glavni odbor HVIDR-a RH na prijedlog Predsjedništva HVIDR-a RH.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sve odredbe prijašnjih akata koji na bilo koji način reguliraju u ovom Pravilniku opisanu problematiku. Odredbe iz Pravilnika se usklađuju sa Pravilnikom o dodjeli priznanja HVIDR-a RH i pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju navedenu materiju.

Predsjednik HVIDR-a RH
JOSIP ĐAKIĆ

Predsjednik Glavnog odbora
HVIDR-a RH
JOSIP PERIŠA
U Zagrebu, 20. prosinca 2007.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje