Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje

Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu HVIDR-a RH

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje knjigovodstvenih isprava Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH (u daljnjem tekstu HVIDR-a RH), organizacija knjigovodstva, prava i obveze ovlaštenih osoba, popis imovine i obveza, pravila vrednovanja, revalorizacija i prepravljanje financijskih izvještaja, računski plan, fondovsko računovodstvo, stope ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine i drugi poslovi u svezi računovodstva neprofitnih organizacija i provedbe Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija i drugih važećih zakonskih propisi koji se odnose na poslovanje udruga.

Članak 2.

HVIDR-a RH vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa koji je propisan Pravilnikom o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija. Organizacija knjigovodstva

Članak 3.

Glavni odbor HVIDR-a RH upravlja imovinom HVIDR-a RH. Predsjednik HVIDR-a RH brine o korištenju imovine HVIDR-a RH. HVIDR-a RH povjerava vođenje knjigovodstva trećoj osobi registriranoj za knjigovodstveno-računovodstvene usluge.  Osoba iz stavka 3. ovog članka ima status računopolagatelja.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave

Članak 6.

Poslovne knjige vode se uredno i to tako:

Članak 7.

Svi dokumenti koji služe kao dokumenti za knjiženje moraju se računopolagatelju dostaviti na način i u rokovima koji osiguravaju pravovremeno ažuriranje u knjigovodstvu.  Predsjednik HVIDR-a RH, odnosno osoba na koju on prenese ovlasti (glavni tajnik) odgovorni su za pravovremenu dostavu dokumenata računopolagatelju.

Članak 8.

Dokumenti o poslovnim promjenama prije njihova knjiženja podliježu prethodnoj kontroli koja se sastoji od provjeravanja svakog dokumenta s formalne, računske i suštinske strane.  Ovlašteni potpisnici za sve materijalno-financijske poslove HVIDR-a RH: rukovanje sredstvima depozita na evidentnim računima – plaćanje virmanom ili gotovinom su predsjednik HVIDR-a RH i predsjednik Glavnog odbora HVIDR-a RH.

Nadzor

Članak 9.

Dokumenti za knjiženje moraju se čuvati u rokovima predviđenim Uredbom i to od posljednjeg dana knjiženja ili godine na koju se odnose i uz uvjet da su u svako vrijeme dostupni. Dokumenti trajne vrijednosti, godišnje izvješće, isplatne liste i drugi dokumenti koje će se utvrditi pravilnikom o arhivu Udruge čuvaju se trajno. Pomoćna dokumentacija čuva se najmanje dvije godine nakon podnošenja godišnjeg izvješća.

Članak 10.

Nadzorni odbor HVIDR-a RH nadzire materijalno-financijsko poslovanje i njegovu usklađenost s odredbama ovog Pravilnika.

Prava i odgovornosti predsjednika i računopolagatelja

Članak 11.

Za radnje iz ovog Pravilnika odgovoran je predsjednik HVIDR-a RH, koji ima status naredbodavatelja, odnosno osoba koju on ovlasti i treća osoba ovlaštena da vodi poslove utvrđene ovim Pravilnikom, koja ima status računopolagatelja.

Članak 12.

Prava i dužnosti predsjednika jesu:

Predsjednik HVIDR-a RH ovlašćuje osobu uposlenu prema Pravilniku o radu radne zajednice  – Glavnog tajnika HVIDR-a RH:
–    da vodi poslovne knjige blagajničkog poslovanja i obavlja poslove materijalno-financijskog poslovanja: virmansko i gotovinsko plaćanje (na sredstvima depozita na evidentnim računima) isključivo po naredbi ovlaštenih potpisnika, predsjednika HVIDR-a RH i predsjednika Glavnog odbora HVIDR-a RH

Članak 13.

Prava i dužnosti računopolagatelja jesu:

Članak 14.

Predsjednik HVIDR-a RH može ovlastiti osobe za rukovanje imovinom HVIDR-a RH, odnosno stvarima opreme, sitnim inventarom i potrošnim materijalom. Predsjednik HVIDR-a RH ovlašćuje osobe iz stavka 1. ovog članka na temelju pisanih naloga (reversa) i punomoći.

Osobe iz 1. stavka ovog članka obvezne su:

Navedene osobe imaju status rukovatelja imovinom.

Članak 15.

Nakon izbora novih članova tijela, Glavni odbor HVIDR-a RH, na prijedlog predsjednika HVIDR-a RH, osniva komisiju radi primopredaje dužnosti. O obavljenoj primopredaji sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati nalaz i mišljenje komisije o utvrđenom stanju.  U postupku primopredaje mora se obaviti popis imovine i sravniti stanja utvrđena popisom sa stanjem u evidencijama.

Članak 16.

Zapisnik o obavljenoj primopredaji potpisuju članovi Komisije za primopredaju dužnosti i osobe koje primaju odnosno predaju dužnost.  Zapisnik o primopredaji dužnosti dostavlja se izabranom predsjedniku HVIDR-a RH.

Popis imovine i obveza

Članak 17.

HVIDR-a RH na kraju godine obvezno usklađuje stanja sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom.
Popisom se utvrđuje stanje potrošnog materijala i sitnog inventara, stanje stvari i opreme, potraživanja i obveza na datum 31. prosinca.

Članak 18.

Komisiju za popis, na prijedlog predsjednika HVIDR-a RH, imenuje Glavni odbor HVIDR-a RH.  Nakon izvršenog popisa, komisija je obvezna sastaviti zapisnik o rezultatima obavljenog popisa.

Članak 19.

Predsjednik HVIDR-a RH, nakon što razmotri popisani materijal, opremu i sitni inventar, daje prijedlog Glavnom odboru HVIDR-a RH, koji odlučuje:

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

Na sva ostala pitanja iz područja materijalno financijskog poslovanja HVIDR-a RH (pravila vrednovanja; revalorizacije i prepravljanja financijskih izvješća; računskog plana; stopa ispravaka vrijednosti; visine iznosa naknada i potpora te neoporezivih naknada koje se mogu isplaćivati zaposlenicima ili članovima HVIDR-a RH u obavljanju službenih poslova za udrugu) neposredno se primjenjuju odredbe zakonskih propisa koji reguliraju ta pitanja, te pravilnik o unutarnjem redu radne zajednice i pravilnik o naknadama za službena putovanja članova HVIDR-a RH i ostali opći akti udruge kojima se regulira navedena materija.

Članak 21.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku po kojem je Pravilnik donesen.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Glavna navigacija Sadržaj Sporedni sadržaj (sidebar) Podnožje